KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN ĐẦU RA

Mỗi bài đánh giá cuối khóa không còn được sử dụng với mục đích lên lớp mới mà phục vụ mục đích phân tích và phân bố lại trình độ. Điều này có nghĩa là, bài thi cuối khóa cùng các tiêu chí khác sẽ được dùng để quyết định một người học sẽ được lên trình độ mới hay vượt lớp.

Các bài đánh giá giữa và cuối kỳ phải được xây dựng bao trùm toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ (dựa trên các chuẩn đầu ra của Khóa học) và được thể hiện ở 2 cấp độ:

  • Cấp độ 1 là các kiến thức cơ bản, học sinh phải thực hiện được toàn bộ nội dung đề thi;
  • Cấp độ 2 là các dạng toán thông minh, đánh giá khả năng tư duy logícs của trẻ.

Học sinh không đạt chuẩn đầu ra nào trong khối bài ở cấp độ 1 bắt buộc phải bổ sung kiến thức, thậm chí học lại khóa học đó.

Scroll
028 7309 9858
0888 846 669